NỘI DUNG THI SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN

Tại Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh
(Điều 6 và Phụ lục 2 của Thông tư số 11/2015/TT-BXD)
Các văn bản Luật cần CHÚ Ý

Bài thi 01: Kiến thức cơ sở (30-50 câu/120 phút) 
1. Pháp luật liên quan đến kinh doanh BĐS
1.1. Pháp luật về kinh doanh BĐS

+ Luật Kinh doanh BĐS 2014 
+ Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015

1.2. Pháp luật về đất đai và các VB hướng dẫn liên quan giao dịch BĐS

+ Luật Đất đai 2013
+ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014

1.3. Pháp luật về Nhà ở và các VB hướng dẫn liên quan giao dịch BĐS

+ Luật Nhà ở 2014
+ Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015

1.4. Bộ Luật Dân sự và các VB hướng dẫn liên quan giao dịch BĐS

+ Luật Dân sự 2015

1.5. Quy định về thuế, phí trong giao dịch BĐS

+ Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015

2. Thị trường BĐS
2.1. Tổng quan về BĐS và thị trường BĐS
2.2. Phân loại thị trường BĐS
2.3. Các yếu tố của thị trường BĐS
2.4. Xu hướng phát triển của thị trường BĐS
2.5. Vai trò nhà nước đối với thị trường BĐS
2.6. Giá trị và giá cả BĐS
3. Đầu tư kinh doanh BĐS
3.1. Những vấn đề cơ bản về đầu tư kinh doanh BĐS

+ Luật Nhà ở 2014

3.2. Trình tự, thủ tục thực hiện DA đầu tư kinh doanh BĐS

+ Luật Kinh doanh BĐS và các Nghị định hướng dẫn

3.3. Nội dung các DA đầu tư kinh doanh BĐS
3.4. Hợp đồng trong hoạt động kinh doanh BĐS
3.5. Thông tin và hồ sơ BĐS
4. Phòng chống rửa tiền trong kinh doanh BĐS
4.1. Các quy định về phòng chống rửa tiền trong kinh doanh BĐS

+ Luật phòng, chống rửa tiền 2012

4.2. Các phương thức, thủ đoạn rửa tiền thường gặp trong KD BĐS

+ Nghị định số 116/2013/NĐ-CP ngày 04/10/2013

4.3 Các biện pháp phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh BĐS
4.4 Các giao dịch đáng ngờ và cách nhận biết 
4.5 Báo cáo, cung cấp và lưu trữ thông tin
Bài thi 02: Kiến thức chuyên môn (30-50 câu/120 phút) 
1. Tổng quan về dịch vụ môi giới BĐS
1.1. Giới thiệu về dịch vụ môi giới BĐS
1.2. Vai trò của môi giới BĐS trong thị trường BĐS
1.3. Nguyên tắc hoạt động môi giới BĐS
1.4. Điều kiện kinh doanh dịch vụ môi giới BĐS và yêu cầu chuyên môn của 
nhà môi giới BĐS
1.5.  Những yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển nghề môi giới BĐS
1.6.  Đạo dức nghề nghiệp của nhà môi giới BĐS
2. Quy trình và kỹ năng môi giới BĐS
2.1. Thu thập thông tin về cung, cầu bất động sản
2.2. Xác định đối tượng và các bên lquan tham gia thương vụ môi giới BĐS
2.3. Lập hồ sơ thương vụ môi giới
2.4. Những bước thực hiện thương vụ môi giới
2.5. Kỹ năng môi giới BĐS
2.6. Marketing bất động sản
2.7. Kỹ năng giao tiếp và đàm phán trong giao Bất động sản
2.8. Tổ chức và quản lý văn phòng môi giới Bất động sản 
2.9. Soạn thảo Hợp đồng 
2.10.  Kỹ năng tiếp thị BĐS
3.  Giải quyết tình huống thực tế